نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 4913
پرینت

دوره آموزشی تاریخ کلام امامیه - حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی سبحانی


 تاریخ کلام امامیه: دوره اول  ۱۳۸۷ 


جلسه اول


جلسه  دوم


جلسه  سوم


جلسه  چهارم


جلسه  پنجم


جلسه  ششم


جلسه  هفتم


تاریخ کلام امامیه: دوره دوم  ۱۳۸۸


جلسه اول


جلسه  دوم


جلسه  سوم


جلسه  چهارم


جلسه  پنجم


جلسه  ششم


جلسه  هفتم


جلسه  هشتم


جلسه  نهمجلسه  دهمجلسه  یازدهمجلسه  دوازدهمجلسه  سیزدهمجلسه  چهاردهمجلسه  پانزدهمجلسه  شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهمجلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم


 


تاریخ کلام امامیه: دوره سوم ۱۳۸۹


 جلسه اولجلسه  دومجلسه  سومجلسه  چهارمجلسه  پنجمجلسه  ششم


جلسه  هفتمجلسه  هشتمجلسه  نهمجلسه  دهمجلسه  یازدهمجلسه  دوازدهم

 


جلسه  سیزدهم

 


جلسه  چهاردهمجلسه  پانزدهمجلسه  شانزدهمجلسه هفدهم


جلسه هجدهم


جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکمجلسه بیست و دومتاریخ کلام امامیه: دوره دوم  ۱۳۹۰


جلسه اول

 


 جلسه  دوم

 


 جلسه  سوم