نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 آذر 1394 بازدید: 3417
پرینت

کرسی علمی ترویجی "قرینه گرایی در قرآن" 1396/11/24