نوشته شده توسط انجمن کلام دسته: بدون مجموعه
نمایش از 06 تیر 1397 بازدید: 662
پرینت

 شناسایی و بررسی مسیحیت تبشیری


جلسه اول - استاد توحیدی و استاد کاشانی

 


 


جلسه دوم - استاد توحیدی

 


جلسه سوم - استاد کاشانی

 


جلسه چهارم - استاد کاشانی

 


جلسه پنجم - استاد یگانه

 


جلسه ششم - استاد یگانه و استاد قائمی